IZBERI NAJMOČNEJŠE ZAVAROVANJE NA SPLETU

Splošni pogoji spletnega mesta
Onlinegorilla.com

I. Veljavnost in uporaba splošnih prodajnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika, ki obišče oziroma uporablja spletno mesto, ki je v času sprejetja teh splošnih prodajnih pogojev dostopno na spletnem naslovu http://www.onlinegorilla.com (v nadaljevanju spletno mesto) in s katero upravlja družba INSU IT d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: upravitelj), do preklica oz. spremembe splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev in da je seznanjen s Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Upravitelj vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s temi splošnimi prodajnimi pogoji ali njihovimi spremembami ali dopolnitvami, da ne uporabljajo spletnega mesta, predvsem pa da ne uporabljajo storitev, ki jih ponuja spletno mesto.

II. Definicije uporabnikov spletnega mesta

Uporabnik spletnega mesta je oseba, ki obišče spletno mesto.

Naročnik je oseba, ki naroči storitev, ki jo ponuja spletno mesto. Naročnik je uporabnik, ki se je registriral in naročil storitev spletnega mesta.

Kupec je oseba, ki je plačala storitev, ki jo ponuja spletno mesto, in jo je upravitelj odobril.

Kupec je tudi oseba, ki preko spletnega mesta pošlje povpraševanje ponudniku, objavljenem v spisku ponudnikov na spletnem mestu.

Vpisan ponudnik je oseba, ki se registrira kot ponudnik na spletnem mestu in ponuja svoje storitve/produkte kupcem ali uporabnikom.

III. Informacije o upravitelju in komunikacija z upraviteljem

Upravitelj in sedež: INSU IT informacijske storitve, d.o.o. (skrajšano; INSU IT d.o.o.), Ul. Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info@onlinegorilla.com - komunikacija poteka v slovenskem jeziku

Matična številka: 8218714000

ID za DDV:  SI 95525564

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, Slovenija, dne 05.06.2018

Direktor: Tomaž Deželak

IV. Registracija na spletnem mestu

Z registracijo uporabnik upravitelju spletnega mesta daje dovoljenje za uporabo ob registraciji posredovanih podatkov in osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov .

Po registraciji upravitelj spletnega mesta pošlje uporabniku potrditev prejema naročila skupaj z avtorizacijsko e-pošto, v kateri mora uporabnik klikniti na povezavo za aktivacijo naročene storitve. S tem se uporabniku aktivira brezplačni paket storitev. Za izbrani plačljivi paket storitev mora uporabnik opraviti zahtevano plačilo in poslati upravitelju spletnega mesta ustrezne dokumente. Upravitelj spletnega mesta naročilo po prejetem plačilu in pregledu poslane dokumentacije odobri in aktivira, zavrne ali uporabnika pozove k dopolnitvam. V primeru zavrnitve upravitelj spletnega mesta uporabniku vrne plačani znesek.

Uporabnik garantira, da so podatki, ki jih je poslal upravitelju ali drugim uporabnikom spletnega mesta, točni. Upravitelj ima pravico kadarkoli odstopiti od pogodbe, če ugotovi, da posredovani podatki niso točni, so lažni ali zavajajoči, prav tako pa ima pravico zahtevati od uporabnika odškodnino.

V. Potek naročila storitev upravitelja spletnega mesta

Glavna plačljiva storitev spletnega mesta so paketi, ki uporabniku omogočajo izdelavo povpraševanj ali ponudb in pošiljanje povpraševanj ali ponudb različnim ponudnikom ali kupcem, ki so vpisani v sistem spletnega mesta upravitelja.

Naročilo za plačljivo storitev lahko oddajo le registrirani uporabniki, zato se mora uporabnik pred naročanjem registrirati. Registracija je brezplačna.

V postopku naročila plačljive storitve se šteje, da se je pred oddajo naročila, ki uporabnika zavezuje, uporabnik seznanil z bistvenimi lastnostmi naročene storitve, splošnimi pogoji, s ceno storitve, vključno z davkom na dodano vrednost ter z možnostmi in roki plačila.

Cene storitev so navedene v evrih. O celotnem znesku plačila (cena storitve, davek, morebitni ostali stroški) je uporabnik obveščen, ko v postopku nakupa opravi svojo izbiro, vendar še pred oddajo naročila, ki uporabnika zavezuje.

Nakup storitev poteka po korakih, ki so navedeni v nadaljevanju:

Uporabnik, ki povprašuje po storitvah spletnega mesta, mora ob registraciji izbrati želeni paket storitev.

Po registraciji se uporabniku pošlje e-pošto s potrditvijo prejema naročila in aktivacijsko povezavo s klikom na katero uporabnik potrdi identifikacijo in aktivacijo računa.

Brezplačni paket:

Če uporabnik izbere paket, ki je brezplačen, uporabnik lahko začne uporabljati svoj paket in pripadajoči uporabniški račun, ko upravitelj aktivira paket na uporabniškem računu in o aktivaciji obvesti uporabnika po e-pošti na e-poštni naslov, ki ga uporabnik navede ob registraciji.

Faze postopka pri naročanju brezplačnih paketov:

 • Registracija uporabnika
 • Potrditev aktivacijske e-pošte, ki je poslana uporabniku
 • Pošiljanje zahtevane dokumentacije (če je to zahtevano v ponudbi)
 • Pregled dokumentacije uporabnika (če je to zahtevano v ponudbi)
 • Aktivacija uporabniškega računa (zavrnitev ali poziv k dopolnitvi)

Plačljivi paket:

Če uporabnik izbere plačljivi paket, mora po uspešni registraciji upravitelju poslati še zahtevano dokumentacijo. Ko upravitelj prejme dokumentacijo, jo preuči in če ta ustreza kriterijem upravitelja za aktivacijo storitev in je upravitelj od uporabnika že prejel plačilo za storitev, upravitelj uporabnika aktivira. Če je dokumentacija nepopolna ali neustrezna, ima upravitelj pravico uporabnika pozvati k dopolnitvi ali zavrne aktivacijo izbranega paketa na uporabniškem računu. Ko upravitelj aktivira paket na uporabniškem računu, o tem na e-poštni naslov, ki ga je uporabnik navedel ob registraciji, obvesti uporabnika. S tem je pogodba med uporabnikom in upraviteljem sklenjena.

Faze postopka pri naročanju plačljivih storitev spletnega mesta:

 • Registracija uporabnika
 • Potrditev aktivacijske e-pošte, ki je poslana uporabniku
 • Plačilo po navodilih ob registraciji oz. v aktivacijski e-pošti
 • Pošiljanje zahtevane dokumentacije (v kolikor je to zahtevano v ponudbi)
 • Pregled dokumentacije uporabnika (v kolikor je to zahtevano v ponudbi)
 • Pregled dokumentacije uporabnika
 • Aktivacija uporabnika (zavrnitev ali poziv k dopolnitvi)

Naročnik plačljive storitve ima po naročilu storitve na voljo 5 dni za plačilo storitve. V tem času lahko uporablja brezplačni paket.

VI. Pogodba in zagotovitev naročenih storitev spletnega mesta

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe med upraviteljem in uporabnikom.

Cenik storitev je objavljen na spletnem mestu upravitelja. Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni splošne pogoje ali cenik storitev.

VII. Podaljšanje pogodbe oz. naročila na storitev spletnega mesta upravitelja

Uporabnika, ki je naročen na storitve spletnega mesta upravitelja, lahko upravitelj pred potekom naročila obvesti o prihajajočem poteku pogodbe in ga povabi k podaljšanju in ponovnemu plačilu storitev. Uporabnik mora do izteka roka, za katerega je naročil storitve ponovno plačati storitev po ponudbi, sicer mu upravitelj lahko blokira račun. S plačilom uporabnik sprejema v tistem trenutku veljavne splošne pogoje spletnega mesta.

Uporabnik lahko v 30 dneh po preteku roka za plačilo podaljšanja naročniškega razmerja plača ponujeni znesek in mu upravitelj ponovno omogoči uporabo njegovega uporabniškega računa z deblokado. V kolikor niti v 30 dneh po preteku roka za plačilo uporabnik ne nakaže plačila, si upravitelj pridržuje pravico trajne blokade uporabniškega imena.

V kolikor registriran uporabnik 365 dni ne uporablja uporabniškega računa, si upravitelj spletnega mesta pridržuje pravico blokirati ali zbrisati uporabniški račun.

VIII. Načini plačila

Naročene storitve lahko uporabnik plača po navodilih v prijavnici, ki jo izpolni ob registraciji na spletnega mesta upravitelja.

IX. Izključitev odgovornosti

Spletno mesto deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Upravitelj si pridržuje pravico, da je lahko zaradi tehničnih ali drugih večjih zapletov delovanje spletnega mesta onemogočeno in s tem onemogočena ali ovirana uporaba spletnega mesta in njegovih storitev Upravitelj uporabniku ni dolžan povrniti škode, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja ali oviranega delovanja spletnega mesta, niti povrniti celo ali del naročnine na storitve upravitelja. Upravitelj si bo prizadeval morebitne motnje v delovanju spletnega mesta odpraviti v čim krajšem času.

Upravitelj spletnega mesta ne odgovarja za pravilnost podatkov, izvedbo naročil, dobavo, izvedbo naročil, ki si jih izmenjajo uporabniki spletnega mesta.

Upravitelj ne odgovarja za komunikacijo med kupcem in ponudnikom oz. med uporabniki portala znotraj spletnega mesta ali zunaj. Upravitelj izključuje svojo odgovornost za kakršnokoli škodo bi nastala uporabniku zaradi uporabe spletnega mesta. Prav tako izključuje svojo odgovornost, če se v sistemu nekdo pojavlja z lažnimi, zavajajočimi ali izmišljenimi podatki, oz. pošilja zavajajoče, lažne ali nepopolne podatke ali informacije, ki niso v skladu z zakonodajo Republike Slovenije

Z registracijo uporabnik dovoljuje, da ga drugi uporabniki ocenjujejo in da so te ocene javno objavljene na spletnem mestu upravljalca.

X. Odstop od pogodbe in reklamacije

Uporabnik lahko kadarkoli odstopi od pogodbe, vendar mu upravitelj ni dolžan vrniti plačil za storitev.

Če ima uporabnik reklamacijo na naročeno storitev upravitelja spletnega mesta, mora le to v pisni obliki poslati bodisi na naslov INSU IT d.o.o., Ul. Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov info@onlinegorilla.com Upravitelj bo skušal v najkrajšem možnem roku odgovoriti na reklamacijo uporabnika.

Upravitelj lahko kadarkoli odstopi od pogodbe z naročnikom, če:

 • naročnik/uporabnik krši splošne pogoje spletnega mesta. V tem primeru je upravitelj najprej dolžan naročnika pisno obvestiti o kršitvi po e-pošti, ki jo je navedel ob prijavi. Če naročnik še vedno krši splošne pogoje, mu upravitelj blokira uporabniški račun in odpove pogodbo.
 • naročnik/uporabnik s svojo uporabo spletnega mesta krši prisilne predpise.
 • naročnik/uporabnik/povzroča upravitelju škodo.
 • uporabnik storitve spletnega mesta ne uporablja za lastne namene
 • se uporabnik spletnega mesta predstavlja kot druga oseba oz. če uporabnik navaja neresnične podatke
 • krši dobre poslovne običaje
 • upravitelj prejme pritožbo glede dejanj ali objavljenih podatkov, ki so se zgodila/prenašala na ali preko spletnega mesta upravitelja.

XI. Avtorske pravice

Vsak uporabnik spletnega mesta lahko na spletnem mestu objavlja le vsebine, za katere ima pridobljene avtorske pravice. Za zlorabo objavljenih avtorskih pravic in povzročeno škodo uporabnik odgovarja samostojno.

Če na spletnem mestu najdete avtorsko vsebino, ki ne pripada uporabniku, vas naprošamo, da nas o tem nemudoma obvestite.

Upravitelj prepoveduje objavo vsebin spletnega mesta v drugih medijih, razen s predhodnim pisnim dovoljenjem upravitelja.

XII. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in upraviteljem se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Ti splošni pogoji veljajo od 1.9.2018.